Intermachinex Ltd. is a manufacturer of pellets with production of ecoenergy and also woods pellets

Интерма - Учебни модули за професионално техническо обучение както и за професионално учебно оборудване. Интерма предлага модернизиране на професионалното образование, чрез тренажори и симулатори за обучение подпомагащи професионална квалификация

i adastarne fondar термела касрета дестри

почивка на язовир Доспат. Ваканционно селище ИВА предлага бунгала и вили на язовир Доспат също така хотел Сърница е удачен за почивка в Родопите със своите бунгала Доспат и неверояни и привлекателни стая Доспат

tertek striaglon kartersum

пясъкоструене на невероятна цена пясъкоструйка за пясъкоструйка в София, а може да се каже и пясъкоструйка джанти с мобилна пясъкоструйка

Проекти - Производство на горива от биомаса

 1.png  2.png  3.jpg  4.png
ПРОЕКТЪТ „„ИНВЕСТИРАНЕ В ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕТИ ОТ ДЪРВЕСНИ ОТПАДАЦИ" СЕ ФИНАНСИРА В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМА BG04 ПО ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ПРОГРАМА BG04 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“

ПРОЦЕДУРА BG04-03-04 "ПРОИЗВОДСТВО НА ГОРИВА ОТ БИОМАСА"

 

Програма  BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 ще допринесе дългосрочно за:

 •  Намаляване на емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха. -  на 35 хил. т СО2;
 • Либерализация на българския енергиен пазар, интегриране на ВЕИ в пазара и интегриране в международния пазар,  базирано на Северния модел;

Зададените цели ще бъдат постигнати чрез редица мерки, насочени към подобряване на  енергийната ефективност като:

 • Подмяна на отоплителните системи и използваните горива;
 • Увеличаване на дела на възобновяеми енергийни източници за генериране на топлина (топлинни помпи, енергия от биомаса, слънчева и геотермална);
 • Производство на горива за отопление от биомаса  - пелети

През 2015 г „Интер Машинекс” ООД  спечели проект по програма  BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия (ФМ на ЕИП) 2009-2014 в областта Енергийната ефективност и Възобновяема енергия  в раздела Производство на горива от биомаса – производство на пелети

Програмен оператор: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (сега Министерство на икономиката и енергетиката, МИЕ).

Програмен партньор на Донора: Дирекция за водни ресурси и енергия (НВЕ) към Министерството на петрола и енергетиката, Кралство Норвегия.

Дириктен партньор: Норвиджън Форестри  Груп

Проектния партньор на „Интер Машинекс” ООД, Норвиджън Форестри  Груп е компания с доказан капацитет в областта на дейности, свързани с опазване на горите. Компанията има опит както в публичния, така и в часния сектор. Тя има успешно реализирани проекти в тяхната сфера на компетенции в страни от Източна Европа, Африка, Азия и Латинска Америка.

С решение на Програмния оператор на Програма BG04 относно проектно предложение с входящ номер: BG04-03-04-017, през м. август 2015 г. между Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ и „Интер Машинекс” ООД се сключи Договор, като Програмният оператор отпуска на „Интер Машинекс” ООД безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект с  предмет : „Инвестиране в инсталация за повишаване на производствения капацитет и подобряване на качеството при производство на пелети от дървесни отпадаци", чиято цел е постигане повишаването на производствения капацитет на „Интер Машинекс” ООД със 100%, увеличаване на ефективността на производството  и съществено подобряване на качеството на произвежданите пелети от дървесни отпадъци.

За изпълнението на проекта партньорите  сформират от двете страни екипи за управление, което гарантира, че планиренето, управлението, мониторинга и осъществяването на всички дейности по проекта ще се извършват в условията на прозрачност и обратна връзка между членовете в екипите на партньорите, което ще помогне за осигуряване на ефективност и ефикасност на проектните дейности и търсените резултати.

Основната дейност по проекта е закупуване, доставка, монтаж и  въвеждане в експлоатация на инсталацията за повишаване на производствения капацитет, която включва следните  две  системи:

1. Основна система за увеличаване на ефективността  и подобряване на качеството на произвежданите пелети включваща следните машини и съоръжения със срок за изпълнение до 08.12.2015 г.:

 • Коробелачка     
 • Дробилка           
 • Гумено транспортна лента
 • Вибрационно сито
 • Подгряваща пещ
 • Лабиринтни успокоители
 • Въздуховоди и циклон,
 • Високонапорен вентилатор
 • Бункер за складиране

2. Помощна система за автоматизиране на процеса на пакетиране на продукцията и спомагателни модули на следните машини и съоръжения със срок за изпълнение до 31.12.2015 г.:

 • Опаковъчна  машина за стреч и лепачна машина
 • Модул за хидравлично захващане на трупи
 • Разтоварваща машина (мотокар)

Към настоящия момент върви с пълна сила реализацията на проекта с извършени доставки и инсталиране на повечето машини и съоръжения.

Проекта подлежи на приключване към м.февруари 2016 г.

Съгласно изискванията на програмата в настоящия сайт редовно ще се публикува актуална информация по изпълнението на проектните дейности, подкрепяни от снимков  материал.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интер Машинекс” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство, страните – донори и Програмния Оператор на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“
1.png 2.png 3.jpg 4.png